بارداری چگونه آغاز میگردد؟

لقاح، تلفیق یک تخمک و اسپرم و تبدیل به یک سلول منفرد است و اولین مرحله از توالی پیچیدهی رخدادهایی است که منجر به بارداری میگردد. لقاح در لولهی فالوپ رخ میدهد. در طی روزهای بعد، این سلول منفرد به چندین سلول تبدیل میگردد. در زمان مشابه، گروه کوچکی از سلولهای در حال تکثیر از طریق لولهی فالوپ به بستر رحم حرکت میکنند. در اینجا تودهی سلولی مستقر شده و رشد میکند. از زمان جایگزینی و استقرار تا پایان هفتهی هشتم از بارداری، این توده رویان و از هفتهی نهم از بارداری تا تولد، جنین نام دارد.

جفت چیست؟

جفت از تعدادی از این سلولهای دارای تقسیم سریع تشکیل شده است. وظیفهی جفت به عنوان سیستم پشتیبان حیات نوزاد در طی دورهی بارداری است. اکسیژن، مواد غذایی و هورمونها از جفت عبور کرده تا به نوزاد برسد و مواد زاید نیز بدین طریق از نوزاد به مادر منتقل شده تا دفع گردد.

رحم مادر در دورهی بارداری چگونه تغییر میکند؟

در طی بارداری، دیوارهی رحم مادر ضخیم شده و رگهای خونی با هدف تهیهی مواد غذایی موردنیاز جنین افزایش مییابند. با پیشرفت بارداری، رحم بزرگ میشود تا فضایی را برای نوزاد در حال رشد فراهم سازد. تا زمان تولد نوزاد، رحم به میزان چند برابر اندازهی طبیعی آن بزرگ خواهد شد.

دورهی بارداری چقدر طول میکشد؟

یک بارداری طبیعی تقریباً 40 هفته از اولین روز آخرین دورهی قاعدگی (LMP) طول میکشد. بارداری حدود 2 هفته پس از اولین روز LMP آغاز میشود. بنابراین، 2 هفتهی اضافی برای آغاز بارداری شما محاسبه میگردد، درحالی که شما واقعا باردار نیستید. بارداری “رسما” 10 ماه (40 هفته)، نه 9 ماه، طول میکشد که به علت این هفتههای اضافی است.

طول دورهی بارداری مادر چگونه اندازه گیری میگردد؟

دورهی بارداری را میتوان براساس هفته و گاهی روز تقسیم نمود. یک بارداری 3+36 به معنای 36 هفته و 3 روز بارداری است. 40 هفته از بارداری اغلب به 3 دورهی سه ماهه تقسیم میگردد. هر دوره تقریباً 13-12 هفته (یا تقریباً 3 ماه) طول میکشد:

سه ماههی اول: هفتهی 0 تا هفتهی 13+6 (ماه 3-1).

سه ماههی دوم: هفتهی 14+0 تا هفتهی 27+6 (ماه 7-4).

سه ماههی سوم: هفتهی 28+0 تا هفتهی 40+6 (ماه 9-7).

زمان تخمین زده شده برای زایمان (EDD) چیست؟

روزی که نوزاد شما متولد میشود، زمان تخمین زده شده برای زایمان (EDD) نامیده میگردد. تنها از هر 20 زن تنها یکی در تاریخ دقیق زایمان میکنند. ولی، EDD به چند علت مفید است، زیرا با سن حاملگی در طول بارداری میتوان رشد نوزاد را پیگیری نمود. همچنین یک زمانبندی برای برخی آزمایشاتی فراهم میگردد که مادر درطی بارداری خود نیاز خواهد داشت.

EDD چگونه محاسبه میگردد؟

EDD مادر از اولین روز LMP محاسبه میگردد. ولی اگر زمان LMP نامشخص باشد، یک آزمایش اولتراسوند ممکن است در دوره سه ماههی اول انجام گیرد تا تاریخ زایمان ارزیابی گردد. اگر لقاح آزمایشگاهی انجام گرفته باشد، EDD با سن جنین و تاریخ انتقال جنین به رحم تنظیم میگردد.

در طول هفتههای 4-1 بارداری چه اتفاقی میافتد؟

تخمک لقاح یافتهی در حال تقسیم از لولهی فالوپ پایین آمده و به سمت رحم حرکت میکند.

تقریباً پنج روز پس از لقاح، تودههای سلولی در حال تقسیم وارد رحم میشوند.

تقریباً 9-8 روز پس از لقاح، این تودههای سلولی (که اکنون بلاستوسیت نامیده میشوند) به دیوارهی رحم متصل میگردند.

در طول هفتههای 8-5 بارداری چه اتفاقی میافتد؟

جفت شروع به تشکیل میکند.

مغز و طناب نخاعی شروع به تشکیل میکنند.

بافتهایی که قلب را تشکیل خواهند داد، شروع به ضربان میکنند. ضربان قلب طی یک آزمایش اولتراسوند در تقریباً 6 هفته پس از حاملگی قابل شناسایی است.

جوانهی اندامهای حرکتی به صورت دستها و پاهای باله مانند ظاهر میشوند.

چشمها، گوشها و بینی شروع به نمو میکند. پلکها تشکیل میگردند، ولی بسته باقی میمانند.

نمو دستگاه تناسلی آغاز میگردد.

در پایان هفتهی هشتم، تمام سیستمها و اندامهای اصلی بدن نمو خود را آغاز نمودهاند.

در طول هفتههای 12-9 بارداری چه اتفاقی میافتد؟

جوانههای دندانهای آینده ظاهر میگردد.

انگشتان دست و پا شروع به تشکیل میکنند. شکلگیری نیمبند ناخنها نیز آغاز میگردد.

رشد استخوانها و عضلات آغاز میگردد.

روده شروع به شکلگیری میکند.

ستون فقرات نیمبند و قادر به خم شدن است.

پوست نازک و شفاف است.

دستها نمو بیشتری نسبت به پاها یافتهاند.

بازوها از ساقها بلندتر هستند.

در طول هفتههای 16-13 بارداری چه اتفاقی میافتد؟

ابروها، مژهها و ناخنها تشکیل میشوند.

بازوها و ساق پا میتوانند خم شوند.

اندامهای جنسی بیرونی شکل گرفتهاند.

جفت کامل تشکیل شده است.

گوش بیرونی شروع به نمو میکند.

جنین توانایی بلع و شنوایی دارد.

گردن شکل گرفته است.

کلیهها فعال شدهاند و شروع به تولید ادرار میکنند.

در جنینهای مذکر، بیضهها شروع به پایین آمدن از حفرهی شکمی میکنند.

اندامهای تولیدمثلی در هفتهی 14 مذکر و یا مؤنث هستند.

در طول هفتههای 20-17 بارداری چه اتفاقی میافتد؟

واکنش مکیدن ایجاد میگردد. اگر دست به سمت دهان شناور گردد، جنین ممکن است انگشت شست خود را بمکد.

پوست چروکیده میشود و بدن با یک پوشش مومی شکل (ورنیکس) و موهای نازکی (کرک جنینی) پوشیده میگردد.

فعالیت جنین بیشتر میگردد. شما ممکن است قادر به احساس حرکت جنین باشید.

جنین به صورت منظم میخوابد و از خواب بیدار میگردد.

ناخنها تا سر انگشتها رشد میکنند.

کیسه صفرا شروع به تولید صفرا  میکند که برای هضم مواد غذایی لازم است.

در جنینهای مؤنث، تخمکها در تخمدان تشکیل میگردند.

این امکان وجود دارد تا با سونوگرافی جنسیت نوزاد تعیین گردد.

در طول هفتههای 24-21 بارداری چه اتفاقی میافتد؟

موهای واقعی شروع به رشد میکنند.

مغز با سرعت در حال نمو است.

چشمها شروع به باز شدن میکنند.

اثرات انگشت و کف دست قابل مشاهده است.

ریهها به طور کامل تشکیل شدهاند، ولی هنوز فعالیت ندارند.

در طول هفتههای 28-25 بارداری چه اتفاقی میافتد؟

چشمها میتوانند باز و بسته شوند و تغییرات نور را حس کنند.

کرکهای جنینی شروع به ناپدید شدن میکنند.

جنین ضربه میزند و حرکت میکند.

جنین قادر به درک حرکت و پاسخ به صداهاست.

سلولهای ریه شروع به تولید سورفکتانت میکند.

در طول هفتههای 32-29 بارداری چه اتفاقی میافتد؟

با پایان مراحل اصلی نمو جنینی، وزن جنین با سرعت افزایش مییابد.

استخوانها سختتر میگردند، ولی جمجمه هنوز برای زایمان نرم و انعطاف پذیر است.

نواحی مختلف مغز در حال تشکیل هستند.

جوانههای چشایی نمو یافته و جنین قادر است تا مزهی شیرینی و ترشی را حس کند.

اکنون ممکن است جنین سکسکه کند.

در طول هفتههای 36-33 بارداری چه اتفاقی میافتد؟

جنین معمولاً در حالت سر-پایین قرار میگیرد تا برای تولد آماده باشد.

نمو مغز ادامه دارد.

چروکهای پوست کاهش مییابد.

ریهها کامل شدهاند و برای فعالیت خارج از رحم آماده هستند.

الگوهای خواب درحال نمو است.

در طول هفتههای 40-37 بارداری چه اتفاقی میافتد؟

جنین در لگن پایینتر میآید.

چربی بیشتری، بخصوص اطراف زانوها، قوزکها و شانهها تجمع مییابد.

در طی آخرین ماه بارداری وزن جنین به ازای هر هفته تقریباً 230 گرم افزایش مییابد.