• انجام آزمایش منی در این افراد مانند آزمایش معمولی منی است با این تفاوت که:

• این آزمایش باید حداقل دو ماه پس از بستن لوله ها انجام شود.

• در طی ۲۴ ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هر علت دفع شود.

• در صورتی که نمونه در خارج آزمایشگاه تهیه شده است، باید هر چه سریعتر به آزمایشگاه منتقل شود.

توجه:

نمونه مایع منی که از زمان جمع آوری آن بیش از نیم تا یک ساعت گذشته باشد، فاقد ارزش تشخیصی است